Artykuły :: Umowa sprzedaży samochodu :: Legalist.pl
Artykuły
Umowa sprzedaży samochodu

Do umowy sprzedaży samochodu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomej. Sprzedawca zobowiązuje się przenieść prawo własności danej rzeczy na kupującego i wydać rzecz, a kupujący zobowiązuje się odebrać i dokonać określonej w umowie zapłaty za tę rzecz.

Kupującym lub sprzedającym może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca.

Przed dokonaniem transakcji należy sprawdzić czy sprzedający jest prawnie upoważniony do jej dokonania (czy posiada prawo własności danej rzeczy lub czy jest upoważniony do działania w imieniu i na rzecz osoby, która jest właścicielem rzeczy).

Umowa powinna określać obowiązki obu stron. Do sprzedającego należy obowiązek udzielenia kupującemu informacji o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących przedmiotu sprzedaży, czy m.in. czy sprzedający jest właścicielem prawnym oraz czy samochód jest obciążony zastawem z tytułu, np. kredytu bankowego. Przede wszystkim sprzedający musi wydać kupującemu wszystkie konieczne dokumenty dotyczące pojazdu, takie jak: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu. Co ważne, jeśli samochód był sprowadzany z zagranicy, to kupujący powinien otrzymać dokumenty świadczące o zakupie pojazdu za granicą oraz dowody uiszczenia opłat celnych i należnych podatków od przedmiotu transakcji.

Należy pamiętać, że według przepisów Kodeksu Cywilnego, jeśli Kupujący zwleka z odbiorem rzeczy kupionej, sprzedawca może oddać rzecz w przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

Ponadto, jeśli decydujemy się na kupno samochodu używanego, wówczas starannie należy sprawdzić jego stan techniczny. Należy sprawdzić ważne badanie techniczne, a jeśli pojazd nie miał wykonanego takiego badania, to koniecznie należy udać się z pojazdem do specjalnego stacji diagnostycznej i dokonać tzw. przeglądu pojazdu. Co ważne, powinniśmy dokonać tego jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji.

Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne rzeczy jeżeli sprzedana rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oraz jeśli rzecz została wydana w stanie niezupełnym. Ten obowiązek jest instytucją uregulowaną w Kodeksie Cywilnym, jako rękojmia za wady fizyczne rzeczy.

Natomiast rękojmia za wady prawne rzeczy dotyczy odpowiedzialności sprzedającego względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej  albo jeśli jest obciążona prawem osoby trzeciej.

Sprzedający wymagają zazwyczaj, żeby w treści umowy kupna – sprzedaży samochodu znajdowało się oświadczenie kupującego, że stan techniczny auta jest mu znany. Takie oświadczenie oznacza, że kupujący jest świadomy wad jakie ma przedmiot umowy. Dlatego, tak ważnym jest, aby kupujący zbadał wszystkie okoliczności faktyczne i prawne dotyczące przedmiotu umowy. Jeśli okaże się, że sprzedana rzecz ma wady, to kupujący ma dwie możliwości: odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny.

Powyższe uprawnienia kupujący traci, jeśli nie zawiadomi sprzedającego o wadach w ciągu miesiąca od wykrycia wady. Aby zachować powyższy termin, wystarczy wysłać listem poleconym zawiadomienie o wadzie rzeczy sprzedanej przed upływem tych terminów.

Ponadto, jeśli kupujący otrzymał od sprzedającego dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, to oznacza, że w razie wątpliwości, wystawca dokumentu (gwarant) jest odpowiedzialny za usunięcie wady fizycznej rzeczy lub za dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Oczywiście, jeśli te wady ujawniają się w ciągu terminu, który jest określony w gwarancji. W przypadku, jeśli termin nie został oznaczony w umowie gwarancyjnej, to wg. Kodeksu Cywilnego termin ten wynosi 1 rok od dnia, kiedy to rzecz została kupującemu wydana. Tym bardziej jest to istotne dla kupującego, ponieważ może on korzystać jednocześnie z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy oraz z gwarancji.

Forma umowy sprzedaży samochodu może być dowolna. Jednak zaleca się, aby miała ona formę pisemną, dla celów dowodowych, co ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń w sądzie.

Przemysław Strzałkowski
aplikant radcowski

Joanna Pichet
specjalista ds. prawnych
 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93).